Безпека
і екологія

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЯ ПАТ «АЗОВЗАГАЛЬМАШ»

Політика керівництва Публічного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», флагмана українського машинобудування, одного з найбільших машинобудівних підприємств із завершеним циклом виробництва різноманітних залізничних вантажних вагонів, напіввагонів, цистерн, обладнання для заправки, залізничних платформ, броньованої техніки, металургійного обладнання, гірничовидобувної техніки, багатотоннажних вантажопідйомних кранів різних типів, що відповідають міжнародним стандартам; у сфері охорони праці та природоохоронної діяльності вимоги формуються на підставі комплексної оцінки рівня загрози виробничих об’єктів шляхом виявлення шкідливих та загрозливих факторів, їхнього аналізу та оцінювання, виключення чи зменшення ризику виникнення загрозливої ситуації.

Територіальним управлінням Держміськпромнагляду у Донецькій області підприємству надано Дозвіл на виконання робіт підвищеної загрози та експлуатацію обладнання підвищеної загрози з терміном дії до 22.11.2016 року.

У ПАТ «Азовзагальмаш» створена служба охорони праці та екології: відділ охорони праці та навколишнього середовища (ВОПтаНС), служба технічного нагляду (СТН), відомча пожежна охорона (ВПО), яку очолює заступник директора з охорони праці та екології.

У відповідності до діючого законодавства розроблене та затверджене генеральним директором «Положення про охорону праці та навколишнього середовища». У ВОПтаНС створена група спеціалістів з охорони навколишнього середовища та промислово-санітарна лабораторія.

У ПАТ «Азовзагальмаш» впроваджена і функціонує з 1984 року система  управління охороною праці (СУОП), яка постійно удосконалюється у зв’язку зі змінами структури підприємства та прийняття нових законодавчих актів.

Наказом Генерального директора від 04.06.11 р. № 380 «Про удосконалення системи управлінням праці» впроваджене та діє до цього часу «Положення про систему управління охороною праці», яке розроблене з урахуванням вимог міжнародного стандарту ON SAS 1800-2007.

 Система управління охороною праці встановлює основні положення, структурну побудову та організаційну структуру, визначає комплекс заходів, спрямованих на її нормативно-правове, наукове, інженерно-технічне та нормативне забезпечення. У системі оптимально поєднуються елементи управлінського циклу із впорядкованими формами і методами профілактичної роботи з охорони праці.

Згідно з «Положенням…», контроль за станом охорони праці та функціонуванням

СУОП здійснюється на всіх рівнях управлінсько-виробничої діяльності згідно з наявною схемою управління охороною праці – від Генерального директора до робітника.

Провідним принципом організації контролю над  станом охорони праці в акціонерному товаристві є триступеневий метод контролю. Щорічно наказом по підприємству призначаються постійнодіючі комісії, затверджуються графіки перевірки цехів, графік комплексних перевірок, які проводяться службами охорони праці.

У акціонерному товаристві ведеться цілеспрямована робота з професійної підготовки та перепідготовки персоналу, з навчання та перевірки знань керівників та провідних спеціалістів, ІТП та робочих з питань охорони праці.

На підприємстві створені 6 виробничо-технічних навчальних баз для підготовки робочих, при відділі підготовки кадрів створений навчальний центр з навчальними класами, зокрема комп’ютерним класом, які оснащені необхідними наочними приладами.

У відділі охорони праці створений кабінет з охорони праці, який обладнаний новими стендами, сучасною оргтехнікою. Кабінет з охорони праці є центром інформаційно-методичної роботи усього ПАТ «Азовзагальмаш» з питань охорони праці.

На підприємстві щорічно розробляються комплексні заходи для досягнення нормативів з охорони праці, видається програмовий наказ «Про підсумки роботи з охорони праці за минулий рік та завданнях на наступний рік» (у 2013 році – наказ від 04.01.13 р. № 10).

У поточному році на виконання заходів з попередження нещасних випадків, зниження захворюваності та загальному покращенню умов праці в структурних підрозділах ПАТ «Азовзагальмаш», що затверджені вищеозначеним наказом Генерального директора, заплановано витратити понад 1,3 млн. гривень.

З метою профілактики професійних захворювань, зниження рівня загальної захворюваності в акціонерному товаристві провадяться не лише попередні, при прийомі на роботу, медичні огляди, але вони проводяться і у процесі трудової діяльності трудівників, особливо тих, які зайняті на дільницях, що пов’язані з важкими умовами праці, роботах зі шкідливими та загрозливими умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі. Ці огляди відбуваються регулярно на базі поліклініки підприємства. Окрім того, щорічно провадиться імунізація трудівників від грипу; провадяться флюорографічні огляди та обов’язкові гінекологічні обстеження жінок.

З метою розвитку творчої ініціативи як окремих працівників, так і колективів цехів, відділів з подальшого покращення умов праці на кожному робочому місці, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємстві щорічно, у листопаді, проводиться огляд-конкурс на кращий трудовий колектив. Колективи-переможці нагороджуються грошовою премією. ПАТ «Азовзагальмаш» щорічно 6ере активну участь у міському огляді-конкурсі з охорони праці та є неодноразовим його переможцем у різних номінаціях.

Одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності ПАТ «Азовзагальмаш» є зниження шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище. На підприємстві особлива увага приділяється охороні атмосферного повітря, охороні водного басейну, раціональному використанню природних ресурсів, зменшенню обсягів відходів виробництва. Постійно підтримуються у належному робочому стані наявні пилогазоочисні установки та підвищується їхня ефективність.

Зараз у цеху № 124 провадяться роботи з установки 2-го ступеня очистки газів – фільтра ФН-3500 від дробильноструйної камери. 1 ступінь очистки складається з циклону ЦН-15. Ефективність очистки 1 ступеня від завислих речовин складає 84,2%, очікувана ефективність 2 ступеня – 93%.

Для покращення екологічної обстановки на підприємстві і в місті велика увага приділяється озелененню території. Для цього на підприємстві створений цех з озеленення та благоустрою. У 2012 році висаджено понад 465 дерев, 116 кущів, 3600 м2 квітів.

На очисних спорудах (зливовідстійниках) цеху № 244 впроваджена нова технологія очистки стоків від нафтопродуктів з використанням нового модифікованого, екологічно безпечного, виготовленого з рослинної сировини нафто поглинаючого сорбенту «Еколан М», який не потребує подальшої утилізації . Для цього також використовуються поглинаючі м’які бони з наповнювачем СТРГ – сорбентом багаторазового використання на основі спеціально обробленого графіту.

Значна увага приділяється збиранню, зберіганню та реалізації промислових відходів. Так. Токсичні відходи 1-3 класів загрози передаються спеціалізованим організаціям для знищення, а відходи, що є носіями ресурсів – заготівельним організаціям. Побутові та будівельні відходи вивозяться на полігон ТПВ.

Відомчий лабораторний контроль за станом навколишнього середовища на підприємстві здійснює промислово-санітарна лабораторія ОНТтаНС. Ця лабораторія атестована ДП «Донецькстандартметрологія» на право виконання вимірювань у сфері метрологічного нагляду та Обласною Санітарно-епідемічною службою на право проведення атестації робочих місць за умовами праці з метою підтвердження пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах.

Лабораторія у сфері державного метрологічного нагляду виконує вимірювання фізико-хімічних показників та якостей промислових викидів у атмосферу, які здійснюють стаціонарні об’єкти, стічної та поверхневої води, питної води, повітря виробничої зони робочих місць структурних підрозділів, фізичних факторів виробничого середовища, контроль навантаження та напруги трудового процесу. Усі вимірювання проводяться виключно у відповідності з обласними вимогами до атестації лабораторії на право проведення вимірювань.

Чергова атестація робочих місць з умов праці проведена на підприємстві у 2009 році спеціалістами з МіськСЄС та підприємства; 100% робочих місць зі шкідливими умовами праці атестовано.

Усім працівникам, які працюють у шкідливих умовах праці, за роботу в цих умовах згідно з результатами проведеної атестації  робочих місць надаються всі передбачені законодавством пільги і компенсації.

У 2012 році підприємство визнане переможцем Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека» у номінації «Системний підхід до управління та впровадження більш чистих технологій виробництва» та нагороджене дипломом та пам’ятним знаком. Протягом останніх трьох років наше підприємство є переможцем конкурсу «Лідер природоохоронної діяльності» у межах Всеукраїнської програми «Екологія, навколишнє середовище та природокористування в Україні».

Службою технічного нагляду (СТН) здійснюється технічний нагляд за безпекою виробничих процесів, безпечною експлуатацією та технічним станом вантажопідйомних машин, зйомних вантажозахватних механізмів та тари, кранівних шляхів, підйомників, ліфтів, судин, що знаходяться під постійним тиском, котлів, трубопроводів пари та гарячої води, компресорних установо; здійснюється постійний контроль за навчанням працівників, які експлуатують обладнання підвищеної загрози, з питань охорони праці, їхньою професійною підготовкою та підвищенням кваліфікації.

З метою захисту життя трудівників та збереження матеріальних цінностей акціонерного товариства на підприємстві створена відомча пожежна охорона, на озброєнні якої наявні 4 автомобіля ЗІЛ-130 АЦ-40, апарати АСВ та апарати фірми «АУЕР», індивідуальні захисні маски фірми «Drager».

Для набуття трудівниками практичних навичок з користування первинними засобами пожежогасіння на підприємстві щоквартально проводиться навчання у цехах, а у липні 2013 року були проведені змагання ДПД цехів на території ВПО з практичним відпрацюванням дій на пожежі з вогнегасниками ОПЗ-6. Проведення профілактичної роботи, набуття практичних навичок, чергування при проведенні тимчасових робіт з вогнем у цехах акціонерного товариства надає можливість уникати пожеж.

На сьогоднішній день успішний бізнес прямо залежить від його здатності функціонувати безпечно та з найменшим впливом на навколишнє середовище. У ПАТ «Азовзагальмаш» інвестиції в захист людей та природи розглядаються як інвестиції у майбутнє. Керівництво ПАТ спрямовує зусилля на формування у колективу працівників корпоративної культури,, коли кожний працівник буде відчувати себе причетним до загальної справи та відповідально підходити до поставлених завдань.

Маркетингова політика нашого підприємства передбачає у 2014 році сертифікацію системи менеджменту ПАТ на відповідність міжнародним стандартам ON SAS 18001:2007 «Системи менеджменту гігієни та безпеки праці. Вимоги» та ISO 14001:2004 «Системи менеджменту навколишнього середовища. Вимоги та керівництво з користування».